Usein kysytyt kysymykset Heltin mielen hyvinvoinnin palveluista

Heltti

Mietityttävätkö yrityksille tarjottavat mielen hyvinvoinnin palvelut? Mitä ne ovat, kenelle ne sopivat ja miten ne voivat hyödyttää yritystäsi? Kokosimme yhteen vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, jotta sinä voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä työntekijöidesi hyvinvoinnin tueksi:

 • Meillä on jo työterveys toiselta toimijalta, miksi kannattaa hankkia lisäksi mielen palveluita?
 • Miten palveluiden hinnoittelu muodostuu?
 • Sitoudummeko maksamaan palvelupaketit, vaikka tapaamiset jäisivät kesken?
 • Mikä ero on lyhytterapialla ja matalan kynnyksen keskustelutuella eli mielenhuollolla?
 • Lyhytterapeutti ei ole nimikesuojattu ammattihenkilö, ketkä teillä tuottavat lyhytterapiaa?
 • Mikä on tekoälypohjainen MindCheck ja mitä hyötyä siitä on?
 • Millaista raportointia saan työnantajana?
 • Sitoudutaanko Heltin mielen palveluissa tiettyyn teemapakettiin?
 • Onko kaikki terapia samanlaista?
 • Miksi työntekijä saa itse valita sopivan psykologin?
 • Sisältyykö mielen palveluihin tehtäviä tapaamisten välillä?
 • Millä kielillä palvelua on saatavilla?
 • Ovatko kaikki tapaamiset etätapaamisia?
 • Meille kuuluu sairauskuluvakuutuksen kautta lyhytpsykoterapia, kannattaako silti ottaa muita mielen tuen palveluita?

1. Meillä on jo työterveys toiselta toimijalta, miksi kannattaa hankkia lisäksi mielen palveluita?

Työterveyshuollon tarkoitus on sekä yksilön että työyhteisön työ- ja toimintakyvyn tukeminen. Työterveyshuolto on lakisääteinen palvelu, jonka työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen. Heltin palvelujen tarkoitus ei ole korvata työnantajan tarjoamaa lakisääteistä työterveyshuoltoa, vaan tarjota laadukasta ja oikea-aikaista mielen tukea työterveyshuollon ohessa.

Kokemuksesta tiedämme, että joillekin työntekijöille työterveyshuollon hoidon piiriin hakeutumiseen on korkea kynnys, vaikka tukea tarvittaisiinkin. Ongelmat vaativat pitkittyessään entistä tukevampaa apua ja hoitoa ja kustannukset kasvavat mitä hankalammaksi tilanne eskaloituu. Itsevarattavaan mielenhuoltoon hakeutumalla työntekijä voi saada ammattilaisen apua ja ohjeistusta sekä rohkeutta hakeutua tarvittaessa myös työterveyden tuen piiriin. Myös digitaalinen mielen kartoitus  MindCheck voi olla ensimmäinen matalan kynnyksen tukimuoto. Näiden palvelujen piirin hakeutumiseen ei tarvitse lähetettä, eikä tapaamisista tehdä Kanta-kirjauksia.

Terapiapalvelut tukevat työterveyspalveluita oikea-aikaisesti osana hoitoa tarjoten oivalluksia ja oppeja tulevaisuuteen. Lyhytterapia  on yksi käytetyimmistä ja tärkeimmistä tukimuodoista työterveyspalveluissa, kun puhutaan työkyvyn haasteista, esim. toistuvasta uupumusoireilusta.

2. Miten palveluiden hinnoittelu muodostuu?

Heltin mielen tuen palvelut hinnoitellaan käyntiperusteisesti ja työnantaja määrittelee palvelulle käyttörajat. Palvelu laskutetaan kerran kuukaudessa koontilaskuna toteuman mukaisesti.

Tyypillisimmät työnantajien asettamat rajaukset palveluillemme ovat: 

Miksi mielen haasteiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon kannattaa panostaa?

Mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen kustannus 100 hlö organisaatiolle vuonna 2023:

79 920 € / vuosi

VRT. Mielenhuollon kustannus 100 hlö organisaatiolle:

3000€ / vuosi

Yhden mielenhuollon käynnin kustannus työnantajalle on 120 €. Heltin datan mukaan keskimäärin 5% henkilöstöstä hyödyntää mielen tuen palveluita (max 5 käynnin verran).

3. Sitoudummeko maksamaan palvelupaketit, vaikka tapaamiset jäisivät kesken?

Mielen palveluidemme laskutus on käyntiperusteista ja työnantaja määrittelee palvelujen käyttörajat. Palveluita tarjotaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja tästä syystä käyntimäärät vaihtelevat jokaisella. Työnantaja kustantaa palvelusopimuksen mukaisesti ainoastaan toteutuneet käynnit, eikä sitoudu kustantamaan tietyn käyntimäärän palvelupaketteja, vaikka prosessi syystä tai toisesta keskeytyisikin.

4. Mikä ero on lyhytterapialla ja matalan kynnyksen keskustelutuella eli mielenhuollolla?

“Mielenhuolto on kevyttä keskustelutukea varhaisessa huolen vaiheessa – lyhytterapia tarjoaa työkaluja uusien taitojen opetteluun esim. toistuvaan uupumusoireiluun.”

Mielenhuolto on matalan kynnyksen itsevarattavaa keskusteluapua lyhytterapiakoulutuksen käyneen Valvira-hyväksytyn psykologin kanssa ilman lähetteitä tai Kanta-merkintöjä. Mielenhuolto tarjoaa apua kun huoli on vielä lievää. Asiat voivat liittyä arkeen, työhön tai vaikkapa omaan tai läheisen vointiin – asioihin, joihin kaivataan neuvoa tai mielen ammattilaisen näkemystä. Työnantaja määrittelee palvelun käyttörajat ja tyypillisesti palvelua tarjotaan 1-5 kertaa vuodessa työntekijää kohden.

Lyhytterapia on oikea palvelu tilanteessa, jossa huolta on jo hieman enemmän ja vointi alkaa eri tavoin häiritsemään arkea tai ihmissuhteita. Lyhytterapeuttisen työskentelyn kohteena on usein jokin tietty elämän haaste, ongelma tai kriisi tai lievempiasteinen mielenterveysongelma. Työnantaja määrittelee palvelun käyttörajat ja tyypillisesti palvelua tarjotaan 5–20 kertaa vuodessa työntekijää kohden.

5. Lyhytterapeutti ei ole nimikesuojattu ammattihenkilö, ketkä teillä tuottavat lyhytterapiaa?

Heltin lyhytterapiaa tuottavat psykologit tai psykoterapeutit, joilla on kattava lyhytterapeuttisen työotteen koulutus sekä säännöllinen työnohjaus. Näin varmistamme terapian laadukkuuden. Jokainen Heltin sivuston kautta terapiaa tarjoava psykologi ja psykoterapeutti löytyy Valviran ylläpitämästä JulkiTerhikki -rekisteristä.

6.  Mikä on MindCheck ja mitä hyötyä siitä on?

MindCheck perustuu digitaaliseen kartoitukseen, jossa vastaajalle muodostuu itselleen jo etukäteen jäsentynyt kuva oman mielen hyvinvoinnin tilasta, kuormitustekijöistä ja voimavaroista, haitallisista ja hyödyllisistä toimintamalleista. Tämä jo itsessään käynnistää muutostyöskentelyn ja tehostaa palvelun vaikuttavuutta. MindCheckia hyödynnetään tyypillisimmin palveluprosessin alussa kartoittamaan mielen hyvinvoinnin tilaa ja tuen tarvetta ammattilaisen kanssa keskustelun pohjalle.

Monelle meistä mielen palveluiden piiriin hakeutumiseen on korkea kynnys ja tarvitsemme apua tuen tarpeen määrittelyssä. Asiakkaidemme kokemuksen mukaan monelle on matalampi kynnys keskustella ensimmäisen kerran koneen kuin ihmisen kanssa, mikä voi auttaa tuen piiriin hakeutumisessa varhaisemmassa vaiheessa. MindCheck voi korvata jopa 2–3 ensimmäistä tutustumiskäyntiä psykologin kanssa, sujuvoittaen palveluprosessia ja hilliten vastaanottokäyntien kustannuksia.

7. Millaista raportointia saan työnantajana?

Työnantaja saa Heltin mielen palveluista kattavan käyttöraportin ja raportointisykli ja laajuus määräytyvät yrityksen koon mukaisesti yksilön tietosuoja huomioiden. Raportointitapaamisiin voidaan erikseen sovittaessa yhdistää myös organisaatiosparraus, jossa Heltin ja Filosofian Akatemian kokeneet asiantuntijat tukevat yritystä tavoitteellisen henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen näkökulmasta. Autamme nostamaan työkykyjohtamisen uudelle tasolle, sparraamme mitä markkinassa tapahtuu sekä ratkomme kanssasi akuutteja henkilöstö- ja työkykytilanteita.

“Lyhytterapia  on yksi käytetyimmistä ja tärkeimmistä tukimuodoista työterveyspalveluissa, kun puhutaan työkyvyn haasteista, esim. toistuvasta uupumusoireilusta.”

8. Sitoudutaanko Heltin mielen palveluissa tiettyyn teemapakettiin?

Teemapaketit antavat yksilölle raameja tuen hakemiseen. Tutkimuksista kuitenkin tiedämme, että mieleen liittyen ihminen ei kovinkaan usein tiedä, mikä on juurisyy omaan olotilaan.

Ihminen saattaa esimerkiksi hakeutua univaikeuksien teemapaketin pariin, vaikka pohjimmiltaan kyse olisi pitkittyneestä stressistä ja ylivirittyneisyydestä. Vaikuttavuuden kannalta on merkityksellistä, seuraako ammattilainen unettomuuden teemapaketin runkoa vai tunnistaako asiakkaan kertomasta juurisyitä ja auttaa ratkomaan näitä. Toinen saattaa hakeutua uupumuksen teemapaketin pariin, vaikka taustalta paljastuu juurisyyksi haastava perhetilanne.

Vaikuttavuus syntyy siis siitä, että ammattilaisemme on koulutettu ja heillä on tarvittava kokemus tunnistaa yksilöllisiä juurisyitä ja tukea asiakasta niissä. Teemapaketit toimivat näin työntekijöille avun hakemisen ohjureina, mutta työnantajana maksat siitä, että työskentely kohdistuu oikein ja on vaikuttavaa.

9. Onko kaikki terapia samanlaista?

Terapian sisältö vaihtelee jokaisella yksilöllisesti ja yksi tärkeä osa terapeuttista prosessia onkin terapeutin kyky sopeutua asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Tämä voi tarkoittaa erilaisten terapeuttisten lähestymistapojen käyttöä ja/tai terapeuttisen suhteen dynamiikan muokkaamista vastaamaan sitä, mistä jokainen yksilö hyötyy eniten. Myös terapian kesto vaihtelee yksilöllisten tarpeiden mukaan.

10. Miksi työntekijä saa itse valita sopivan psykologin?

Tutkimuksesta tiedetään, että kaikkien interventioiden perusta rakentuu toimivaan yhteistyösuhteeseen. Tästä syystä Heltin mielen tuen palveluissa annetaan jokaiselle mahdollisuus valita itselle sopiva tekijä. Ammattilaisen valinnassa kannattaa luottaa intuitioon siitä kuka tuntuisi sopivivimmalta. Mm. sukupuoli, koulutustausta ja erityisosaamisalueet voivat olla tärkeitä yksilöllisiä valintakriteerejä. Heltin terapeuttiprofiileihin tutustumalla voi tunnustella kenen kirjoittama kuvaus tuntuu itselle puhuttelevimmalta. Ammattilaista saa myös vaihtaa jos tekijä ei tunnukaan sopivalta.

Tutustu terapeuttiprofiileihimme täällä.

11.   Sisältyykö mielen palveluihin tehtäviä tapaamisten välillä?

Heltin mielen palveluissa hyödynnetään aihe- ja tilannekohtaisia tukimateriaaleja, joita kootaan ja muokataan yksilöllisesti osallistujan tarpeiden pohjalta ammattilaisen avustuksella, mm. Mäppi®.
Tapaamisten välillä osallistuja saa kotitehtäviä ja tarvittaessa materiaaleja ja suosituksia itseopiskeluun tukemaan työskentelyä tapaamisten välillä. Tukimateriaalit sisältävät myös itsearviointitehtäviä. Vaikuttavuutta mitataan kyselyillä.

“Työnantaja kustantaa palvelusopimuksen mukaisesti ainoastaan toteutuneet käynnit, eikä sitoudu kustantamaan tietyn käyntimäärän palvelupaketteja, vaikka prosessi syystä tai toisesta keskeytyisikin.”

12. Millä kielillä palvelua on saatavilla?

Palvelua on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

13. Ovatko kaikki tapaamiset etätapaamisia?

Tapaamiset voidaan toteuttaa joko etävastaanottoina videoyhteydellä tai live-vastaanottoina toimipisteillämme.

14. Meille kuuluu sairauskuluvakuutuksen kautta lyhytpsykoterapia, kannattaako silti ottaa muita mielen tuen palveluita?

Kyllä kannattaa. Katso täältä psykologian tohtorin ja kouluttajapsykoterapeutin Katri Kannisen kertomana, milloin kannattaa tarjota mitäkin mielen tukea.

Pitkä psykoterapia ei ole paras ratkaisu kaikkeen. Tunnistamme, että eri tilanteisiin sopivat eri pituiset terapiat, emmekä suosittele pidempiä terapioita kuin on tarpeen. Tämä mahdollistaa asiakkaana nopeamman terapiaan pääsyn ja auttaa ehkäisemään ongelmien pitkittymistä. Uskomme vastuulliseen ajatteluun mielen palvelujen tarjonnassa: kaikki eivät tarvitse pitkää psykoterapiaa, joten on vastuullista säästää rajalliset psykoterapiaresurssit niille, ketkä sitä aidosti tarvitsevat.

“Pieniin haasteisiin mielenhuoltoa, pikkuisen isompiin lyhytterapiaa ja vasta sitten psykoterapiaa kun sitä tarvitaan.”

Poimi tästä talteen

Miksi investointi Heltin mielen palveluihin kannattaa?

 • KUSTANNUSTEHOKKUUS: Palvelut hinnoitellaan käyntiperusteisesti ja laskutetaan kuukausittain toteuman mukaan, mikä takaa, että maksatte vain käytetyistä palveluista.
 • TEHOKKUUS JA NOPEUS: Lyhyet terapiat ja MindCheck-kartoitus mahdollistavat nopeamman avun saannin ja ehkäisevät ongelmien pitkittymistä.
 • VAPAAT RAJAUKSET: Työnantaja saa määrittellä palveluiden käyttörajat, esimerkiksi MindCheck 1–2 kertaa vuodessa ja lyhytterapia 5–20 kertaa vuodessa per työntekijä.
 • MONIPUOLISUUS JA JOUSTAVUUS: Myös palveluiden sisällöt ovat räätälöitävissä yksilöllisiin tarpeisiin, mikä optimoi resurssien käytön ja parantaa vaikuttavuutta.
 • ENNALTAEHKÄISY: Matalan kynnyksen mielenhuolto ja lyhytterapia voivat vähentää pitkien terapiatarpeiden ja työkyvyttömyyden riskiä.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä Katriinaan: