Johtamisen kehittämisen palvelut

esihenkilöiden syväsukellus johtajuuteen auttoi kehittämään valmentavaa johtamista

Case Alma Talent

Alma Talent on noin 450 asiantuntijan organisaatio, jossa esihenkilöroolissa toimii reilu 60 ihmistä. Kuten monissa muissakin organisaatioissa, myös Alma Talentissa esihenkilöt toimivat kaksoisroolissa – asiantuntijoina ja esihenkilöinä.

Kun esihenkilö toimii asiantuntijana ja esihenkilönä, eikä työarjessa ole mahdollisuutta keskittyä pelkkään johtamiseen, nousee erityisen tärkeäksi esihenkilön kohtaamis- ja läsnäolon taidot, johtamistaidot, kuuntelu ja esihenkilön jaksaminen.

Alma Talentissa johtamisen kehittäminen ja erityisesti esihenkilötyö ovat olleet jo pitkään tekemien ytimessä – niihin on haluttu panostaa aikaa, energiaa ja myös euroja. “Esihenkilötyön rooli on meidän tyyppisessä asiantuntijaorganisaatiossa erittäin tärkeä ja merkityksellinen. Esihenkilö voi omalla toiminnallaan latistaa tai innostaa toimintaa. Kun innostus-moodi saadaan päälle, motivaatio tehdä asiat hyvin ja kehittää itseään pääsevät oikeuksiinsa. Tämä näkyy myös työntekijäkokemuksessa ja yrityksen tuloksessa. Siksi johtamisen kehittäminen ja esihenkilötyöhön satsaaminen ovat meille keskeisiä peruspilareita,” kertoo Alma Talentin HR Manager Hanne Laitila.

Alma Talentin ja Heltin yhteistyö

Kun työelämä muuttuu, on pysähdyttävä johtajuustaitojen ja itsetuntemuksen äärelle

Kun työelämä, työn tekemisen tavat ja organisaatio kehittyvät, myös johtamisen täytyy kehittyä. Alma Talentissa painopiste on muuttunut yhä enemmän valmentavan johtajuuden suuntaan ja siksi esihenkilöiden johtajuustaitoja ja itsetuntemusta haluttiin syventää.

Alma Talentin esihenkilöiden ja johtoryhmän syväsukellus johtajuusteemoihin valmentavan johtajuuden kehittämiseksi Heltin kanssa alkoi syksyllä 2021.

“Meillä Alma Talentissa yksilöinä ja työyhteisönä kehittyminen ja toiminnan kehittäminen ovat osa DNAta ja yrityskulttuuria. Syväsukellus johtajuusteemaan edellytti meiltä jokaiselta heittäytymistä ja rohkeutta – mutta olimme siihen valmiita,” pohtii Joni Mäkinen, Alma Talentin People Development lead.

Alma Talentin johtotehtävissä toimivien tueksi tulivat Heltin organisaatiokehittämisen asiantuntijat organisaatiopsykologit Marjukka Laurola, Sini Lindholm ja Liisa Lempinen.

“Säännöllinen oman johtajuuden äärelle pysähtyminen on tärkeää jokaiselle johtotehtävissä työskentelevälle. Alma Talentin porukan kanssa halusimme, että jokainen löytää oman tapansa ja äänensä toteuttaa valmentavaa johtamista. Halusimme myös parantaa johtotehtävissä toimivien itsetuntemusta. Vain reflektoinnin ja juurisyihin sukeltamisen kautta johtotehtävissä toimiva oppii ymmärtämään omia toimintamallejaan ja tarttumaan niihin,” kertoo Heltin organisaatiopsykologi Sini Lindholm.

Mistä Kasvun valmentajissa oli kyse?

Johtajuuden kehittämistä +60 esihenkilölle ja johtajalle
Tavoitteiden taustalla Alma Talentin 360° kyselyn tulokset
Painopisteinä: valmentava johtaminen, itsetuntemus

Yhteistyön eteneminen ja kokemukset

VAIHE 1: Tarina yhdisti esihenkilöt ja mahdollisti yhteislähdön johtajuusmatkalle

Alma Talentin johtajuuden syväsukellus käynnistyi korona-ajan keskellä yhteisellä hetkellä, jossa luettiin ääneen esihenkilöiden ennakkovastausten perusteella koottu johtajuus-tarina. Tarinassa kuvailtiin Alma Talentin johtamista ja kulttuuria. Tarinaa luettiin, reflektoitiin paitsi pienryhmissä myös johdon paneelikeskustelun kautta. Tarinamuotoinen, yhteinen aloitus viritti kaikki, eri puolilta organisaatiota tulevat johtotehtävissä toimivat samalle aaltopituudelle ja loi pohjan turvalliselle ja avoimelle syväsukellukselle johtajuuteen.

“Oman ja työyhteisön johtajuuden kehittäminen edellyttää avoimuutta ja rohkeutta. Siksi on tärkeää luoda heti alusta alkaen turvallinen maaperä dialogille.” Marjukka Laurola, Heltti

extraimage

“Pienryhmissä käydyissä keskusteluista saimme hyötyä omiin haastaviin esihenkilötyön tilanteisiin. Oli tärkeää nähdä, että muillakin on samoja haasteita sekä saada samalla vinkkejä ja tukea” – Hanne Laitila, Alma Talent

VAIHE 2: Ajattelun ja dialogin konkreettista treeniä

Johtamisen syväsukellus jatkui yhteisen alun jälkeen kahdessa valmennusryhmässä, joissa pureuduttiin strategiaan dialogisesti ja syvennyttiin valmentavan johtamisen teemaan. Tavoitteena oli syventää coachaavaa otetta arjessa.
Lisäksi jokainen johtamisen syväsukelluksessa mukana ollut osallistui kolmeen pienryhmätapaamiseen. Jokaisessa pienryhmätapaamisessa nostettiin esiin tietty teema, jota käsiteltiin rohkeasti eri näkökulmista ja osallistujien työarkeen peilaten. Lisäksi Alma Talentin johtoryhmä pysähtyi dialogin ja johtajuuden äärelle Marjukka Laurolan ohjauksessa.
“Kävimme pienryhmissä läpi syvällisiä ja haastaviakin asioita. Se osoitti meille, että työyhteisössämme on vahva keskinäinen luottamuksen ilmapiiri ja vahvistimme sitä keskustelujen kautta edelleen,” pohtii Hanne.

extraimage

VAIHE 3: Itsetuntemuksen kautta potentiaaliin ja kasvuun

Seuraavassa matkan vaiheessa koko johtajuusvalmennukseen osallistunut joukko kokoontui yhteen potentiaalin, kasvun ja kukoistuksen teemojen pariin. Jokainen syventyi paitsi yhdessä kuljettuun matkaan, mutta myös oman johtajuutensa ääreen. Kaikki osallistuvat laativat myös itselleen ja omalle johtajuudelleen vision: tällainen johtaja haluan olla.

“Olemme ylpeitä porukastamme, että uskaltauduimme yhdessä ja yksilöinä pysähtymään itsetuntemuksen ja omien johtajuuden äärelle Heltin kanssa,”
sanovat Joni ja Hanne yhteen ääneen.

“Heltin tapa yhdistää teoriaa ja konkretiaa on vaikuttavaa. Jumppasimme systemaattisesti omaa ajatteluamme ja harjoittelimme valmentavaa johtamista.”

Joni Mäkinen, Alma Talent

Haluatko lisätietoja?

Olethan yhteydessä organisaatioiden ja johtamisen kehittämisen palveluista vastaavaan Siniin.