Ajatustyö

Kaisa Mikkola | 26.7.2022

Mitä hyötyä organisaatiosparrauksesta on?

Organisaatioiden toimintaympäristöistä on tullut entistä ennustettamattomampia, keskinäisriippuvaisempia ja nopeasti muuttuvia. Tämä “epäjärjestys” haastaa johdon ajattelu- ja toimintatapoja. Miten toimia, kun ei tiedetä, mitä ei tiedetä?

Hallinnan tunne on sekä yksilö- että organisaatiotasolla keskeinen toimintakyvyn ja menestyksen edellytys. Yksilön mielenhuollossa hallintaa rakennetaan vahvistamalla omia ajattelun taitoja. Myös organisaatiotasolla hallintaa kannattaa rakentaa, sillä se vahvistaa organisaatioresilienssiä – kykyämme selviytyä yhdessä organisaation toimintaa uhkaavista muutoksista. Resilientti organisaatio on uudistumiskykyinen ja kykenee tarttumaan uusiin strategisiin mahdollisuuksiin ketterästi.

Rohkea uskaltaa tutustua juurisyihin

Lähelle on usein vaikea nähdä eikä oman organisaatiokulttuurin syvimpiä rakenteita ole välttämättä ilman ulkopuolisen peilausta helppoa tunnistaa ja kehittää. Organisaation kehittäminen vaatii myös paljon rohkeutta. Vaikka johtajien rooliin kuuluu keskeisesti pitkien ajovalojen kanssa suunnistaminen, on meille ihmisille hyvin luontaista keskittyä päivittäisiin pulmiin – niiden ratkaisemisesta syntyy aikaansaamisen kokemus ja tehokkaan toteuttajan imago. Ajamme lyhyillä valoilla, koska rakastamme toimintavarmuutta ja arvostamme rationaalista ajattelua. 

Strategisesti itseään haastava organisaatio uskaltaa kiinnostua myös epämääräisemmistä ongelmista. Parhaimmillaan organisaatio on yhtä aikaa sekä lyhyt- että pitkäjänteinen

Mielen hyvinvointia uhkaavat työperäiset kuormitustekijät ovat hyvä esimerkki epämääräisestä ongelmasta. Se, mikä kuormittaa yhtä, ei kuormita toista. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää, miksi tietyntyyppiset työntekijät viihtyvät meillä ja miksi osa äänestää jaloillaan. Nämä erot kertovat paitsi yksilön ja organisaation kulttuurityypin välisestä yhteensopivuudesta, todennäköisesti myös syistä, jotka saattavat uhata strategisten tavoitteiden toteutumista.

Kuormitustekijät kertovat todellisesta kulttuurista

Organisaatiosparrauksen lähtötilannetta, jossa organisaatiocanvasta tutkitaan mielenhuollon valmennuksista saadulla datalla täydennettynä voisi verrata vaikka laajaan verenkuvaan. Osa tutkituista arvoista on viiterajan sisällä ja sitten on monia, jotka eivät tähän rajaan asetu vaan elävät omaa elämäänsä. Samalla lailla kuin diagnoosia tekevä lääkäri ymmärtää mitkä asiat liittyvät toisiinsa, tunnistaa kokenut organisaatiopsykologi kuormitustekijöiden taustalla olevia kulttuuritekijöitä. Organisaatiosparrauksessa näiden ajattelumallien taustalla vaikuttavat näkymättömät arvot ja asenteet alkavat hahmottua tarkemmin. Kun juurisyyt pintautuvat, pystytään suuntaamaan organisaatiokehittäminen vaikuttavasti.

Organisaation strategista ajattelukykyä kannattaa kehittää organisaatiosparrauksen avulla. Koska elämme yhä useammin maailmassa, jossa emme tiedä, mitä emme tiedä, edellyttää se johtamiselta jatkuvaa oppimista: tunnustelua, havainnointia ja toimimista. Kompleksisiin ja monimutkaisiin ongelmiin ei useinkaan ole yhtä oikeaa ratkaisua. Sosiaalisesti vastuullinen organisaatio ei kuitenkaan lamaannu – vaan kehittää työpaikkaansa aktiivisesti omien arvojensa ohjaamana.

Mindy mielenhuollon organisaatiosparraus

Mindy mielenhuollon palveluun kuuluu yksilövalmennusten lisäksi työnantajalle tarkoitettu kolmen kuukauden välein tapahtuva organisaatiosparraus. Organisaatiosparrauksessa tulkitaan Mindy-valmennuksista syntyvää tietoa työperäisistä kuormitustekijöistä. Valmennuksia tekevän psykologin käytössä on yli 30 kuormitustekijän tietokanta. Tieto ryhmittyy organisaatiosparrauksessa käytettävälle Mindy organisaatio canvakselle havainnollistaen jaksamista haastavien organisaatiotasoisten ilmiöiden todellisia juurisyitä. Sparraus auttaa hahmottamaan paremmin oman organisaation “sokeita kulmia” ja kohdistamaan organisaatiokehittämisen mielen hyvinvoinnin näkökulmasta vaikuttavasti. Jatkuva prosessi pitää huolen siitä, että kehittäminen on pitkäjänteistä.

Kaisa Mikkola

Kaisa Mikkola: Kirjoittaja vastaa Heltissä Mindy mielenhuollon palvelusta ja haastaa jokaisen työnantajan ratkaisemaan mielen hyvinvoinnin haasteita kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Suomalaiset ovat aiemminkin olleet erilaisten sosiaalisten innovaatioiden edelläkävijöitä. Nyt on aika näyttää, miten mielen hyvinvoinnin haasteet ratkaistaan työelämässä!