Ajatustyö

Kaisa Mikkola | 3.8.2022

Minkälainen on mielen hyvinvointia tukeva työpaikka?

Tutkimusten perusteella mielen hyvinvointia vahvistaa hyvin muotoillut työprosessit, koettu hallinnan tunne ja oikeudenmukaisuus.

Työ on monelle hyvinvoinnin lähde. Se tarjoaa mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen, yhteisöön kuulumiseen, uuden oppimiseen ja onnistumisen kokemuksiin. Työ myös rytmittää elämää, mikä on erityisesti uran alkuvaiheessa oleville työntekijöille tärkeä hyvinvointia tukeva asia. 

Mielenterveyden häiriöt ovat syrjäyttäneet lähes kaikissa kehittyneissä maissa tuki- ja liikuntaelinten sairaudet suurimpana sairauspoissaolon ja työkyvyttömyyden syynä. Tämä on lisännyt tarvetta ymmärtää tätä monitahoista ilmiötä entistä paremmin. Mikä työssä tai työpaikassa aiheuttaa mielenterveysoireita? Voiko työ sairastuttaa mielen?

Muotoile onnistuminen mahdolliseksi

Tutkimusten mukaan työ lisää masennuksen ja ahdistuksen kehittymistä silloin, kun työn suunnittelussa on puutteita, työsuhteeseen liittyy epävarmuutta ja työpaikalla esiintyy epäoikeudenmukaisuutta.

Tietyt tilanteet töissä lisäävät riskiä yleisiin mielenterveysoireisiin

 • kovat vaatimukset
 • vähäiset vaikutusmahdollisuudet
 • kokemus siitä, että antaa enemmän kuin saa
 • epäoikeudenmukaisuus
 • rooliin liittyvät epäselvyydet
 • kiusaaminen
 • vähäinen sosiaalinen tuki

 

Jos siis haluaa varmistaa, että oma työpaikka tukee henkilöstön hyvinvointia kannattaa pitää mielessä ainakin nämä kolme asiaa

 1. Muotoile työnteko sujuvaksi.
 2. Tue hallinnan tunnetta epävarmoissakin tilanteissa.
 3. Ole reilu.

 

Työpaikkatasolla tärkein mielen hyvinvointia tukeva toimija on lähin esihenkilö. Esihenkilöiden vaikutuksesta mielenterveyteen on tehty monia mielenkiintoisia tutkimuksia, joiden viesti on: johtamistavalla on merkitystä. Työhyvinvoinnin näkökulmasta esihenkilö-alaissuhde voi siis toimia joko hyvinvointia tukevana tai uhkaavana tekijänä – ja siitä syntyvällä mielen hyvinvoinnilla tai pahoinvoinnilla on merkittävä vaikutus organisaation tuottavuuteen.

Kohtuus kunniaan

Johtamistavoista mielen hyvinvointia tukee tutkimusten perusteella parhaiten valmentava (transformationaalinen) johtaminen ja huonoiten tuhoava (destruktiivinen) johtaminen. Mielen hyvinvointia tukeva työpaikka pitääkin hyvää huolta esihenkilöiden tunnetaidoista, sillä ne vaikuttavat myös tiimin tunnesäätelyyn, stressinhallintaan ja myönteisten kokemusten kokemiseen. Valmentavassa johtamistyylissä hyvinvointia tuottavat alaisen kannustamiseen, ajattelun kehittämiseen ja konkreettiseen henkilökohtaiseen tukeen liittyvät toimintatavat. Tuhoavassa johtamisessa pahoinvointia syntyy luottamuksen ja arvostuksen puutteesta. 

Johtamistyylin lisäksi keskeistä on tilannetaju: esihenkilön pitää pystyä muokkaamaan johtamiskäyttäytymistään yksilöiden ja olosuhteiden muuttuvien vaatimusten perusteella.

Esihenkilön ja alaisen välisen hyvän vuorovaikutussuhteen lisäksi mielen hyvinvoinnin kannalta tärkeää on johtamiseen keskeisesti liittyvä työolosuhteiden muokkaaminen. Tätä on esimerkiksi toivottua käyttäytymistä ja tulosta synnyttävien rakenteiden rakentaminen. Näistä onnistumisen edellytyksistä syntyy mielen hyvinvointia tukeva organisaatiokulttuuri.

Mielen hyvinvointia tukeva työpaikka tarjoaa

 • merkityksellistä työtä
 • tukea antavan esihenkilön ja työyhteisön
 • toimivia yhteistyötapoja
 • selkeät roolit ja vastuut
 • sopivassa määrin vastuuta ja vapautta
 • tehokkaita tiimejä
 • uudelle avoimen ilmapiirin
 • mahdollisuuden työn ja muun elämän tasapainoon

 

Suomessa Sanna Marinin hallitusohjelmaan kuuluva Työelämän mielenterveysohjelma on kiteyttänyt Mielenterveyden manifestiin keskeiset mielen hyvinvointia tukevat työpaikan arkikäytännöt. Manifesti nostaa esiin myös mielen hyvinvointia tukevan itsestäänselvyyden: työmäärän kohtuuden. Oikein mitoitettu työ luo pohjan hyvinvoinnille ja hyvin tehdylle työlle.

Lähteet:

Harvey SB, et al. Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems. Occupational Environment Medical 2017;74:301-310.

Montano D, et al. Leadership, followers’ mental health and job performance in organizations: A comprehensive meta-analysis from a occupational health perspective. Journal of Organizational Behavior, 38, 327-350, 2017.

Kaisa Mikkola

Kaisa Mikkola: Kirjoittaja vastaa Heltissä Mindy mielenhuollon palvelusta ja haastaa jokaisen työnantajan ratkaisemaan mielen hyvinvoinnin haasteita kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Suomalaiset ovat aiemminkin olleet erilaisten sosiaalisten innovaatioiden edelläkävijöitä. Nyt on aika näyttää, miten mielen hyvinvoinnin haasteet ratkaistaan työelämässä!